เรื่อง : สนทนา สร้Œางแรงจูงใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ สำหรับผูŒป่วย NCDs
   สนทนา สร้Œางแรงจูงใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ สำหรับผูŒป่วย NCDs


ผู้ผลิต : กรมสุขภาพจิต
   ไฟล์แนบ :  

 

© 2008 Knowledge Management กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข
สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ติดต่อ ประสานงาน เกี่ยวกับเว็บไซต์ dmhkm@dmh.go.th 29,796 Visitor Since June 6, 2011